Algemene Voorwaarden

 


Door deze website te bezoeken verbindt de bezoeker zich tot het aanvaarden en respecteren van deze voorwaarden.

Artikel 1: Definities

Koper: Elke bezoeker van deze website.

Aanbieder: De uitbater van deze website: de firma J.M.C. Van der Veken BVBA, ondernemingsnummer: BE 0415.058.050

Product: Het product dat door de aanbieder op de website wordt aangeboden

Website: www.bleriot.bewww.bleriotjewelry.com

 

Artikel 2: Privacy

Alle gegevens die worden verzameld op de website worden uitsluitend gebruikt door de aanbieder. Deze gegevens worden in geen geval uitgeleend, doorgegeven of verkocht aan derden.

Alle gegevens worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en als dusdanig behandeld.

Gegevens worden enkel verzameld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van door de koper gevraagde diensten of voor de levering van door de koper bestelde producten.

De koper is te allen tijde gerechtigd op inzage van zijn gegevens en kan kosteloos verzoeken tot het aanbrengen van wijzigingen.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

Bestellingen worden enkel verwerkt na ontvangst van de volledige betaling of indien uitdrukkelijk anders vermeld, na betaling van het voorschot.

Artikel 4: Prijzen

Alle prijzen die vermeld staan zijn eindprijzen: inclusief taksen, verzending en andere kosten tenzij anders vermeld.

Alle prijzen zijn in euro en inclusief 21% btw tenzij anders vermeld.

Prijzen kunnen steeds gewijzigd worden door de aanbieder, zonder voorafgaande bekendmaking of opgave van reden.

De prijs van een product wordt als definitief beschouwd vanaf het moment van bestelling en kan daarna in geen geval door 1 van de partijen gewijzigd worden.

De aanbieder zet zich in om de prijzen voor de klant zo laag mogelijk te houden. De aanbieder garandeert echter op geen enkel ogenblik dat de producten die hij aanbiedt de laagste prijs in de markt hebben. Indien de koper bij een derde een gelijkwaardig juweel vindt tegen een lagere prijs dan bij de aanbieder, dan heeft de koper in geen geval recht op een vergoeding of tegemoetkoming van de aanbieder van welke aard dan ook.

Artikel 5: Verzendingen

Alle producten worden verzonden via een externe transporteur. De producten worden door de aanbieder verzekerd tijdens het transport. De aanbieder is in geen geval verantwoordelijk voor schade, verlies, diefstal of dergelijke nadat het product bij de klant is afgeleverd.

In geval de klant het product terugstuurt om welke reden dan ook, kan de aanbieder in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of dergelijke voor en tijdens het transport.

De aanbieder verbindt zich ertoe om al het mogelijke te doen om de bestelling zo snel mogelijk te verwerken en te verzenden. De aanbieder garandeert in geen geval enige levertermijn.

 

Artikel 6: Garanties en terugnames

De klant heeft recht op een bedenkingtermijn van 30 kalenderdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst tot en met de datum van de eventuele terugzending.

Indien de klant tijdens deze bedenkingtermijn het product terugstuurt, verbindt de aanbieder zich ertoe om het volledige bedrag van de bestelling zo snel mogelijk aan de klant terug te betalen. De terugbetaling zal plaatsvinden binnen een termijn van 14 dagen nadat de aanbieder het product heeft ontvangen.

De verzendkosten voor het terug sturen van het product zijn ten laste van de klant.

Daarnaast geniet u ook het wettelijk herroepingsrecht:

  • De termijn van het wettelijk herroepingsrecht bedraagt 14 kalenderdagen.

  • De termijn gaat in op de dag na de levering of het afsluiten van de dienst.

De verkoper heeft een wettelijke informatieplicht over dat wettelijk consumentenrecht. Hij moet de herroeping door de consument ook uitdrukkelijk bevestigen in een duurzame drager (e-mail, brief).

U hebt het recht de ontvangen goederen te keuren zoals u dat in de winkel zou doen.

U kunt aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen.

 

Terugzending

Als u gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht moet u de ontvangen goederen terugsturen

U betaalt de kosten voor het terugzenden van de goederen, tenzij de verkoper ermee heeft ingestemd om deze kosten zelf te dragen of indien hij u niet informeerde – bij het afsluiten van het contract – dat u die kosten moet dragen.

 

Terugbetaling

De verkoper moet binnen de 14 dagen nadat hij op de hoogte is van uw beslissing om de koop te herroepen, de ontvangen betalingen inclusief leveringskosten terugbetalen.

Hij mag hiermee wachten tot de goederen terugbezorgd zijn of een bewijs van verzending is overgemaakt.

 

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

U kunt zich niet beroepen op het herroepingsrecht bij het bestellen van goederen op maat.

U kan het wettelijk herroepingsrecht inroepen met behulp van dit modelformulier

Artikel 7: Kortingprogramma's

De aanbieder kan programma’s in het leven roepen die kortingen kunnen toestaan aan klanten. De voorwaarden om te genieten van deze programma’s worden volledig en zonder beperking bepaald door de aanbieder. Eventuele kortingen zijn enkel van toepassing nadat de klant heeft voldaan aan de voorwaarden van het desbetreffende programma. Deze programma’s kunnen in geen geval leiden tot terugbetaling van reeds bestelde producten.

De voorwaarden van deze programma’s kunnen te allen tijde door de aanbieder gewijzigd worden zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 8: Juistheid van informatie

Alle informatie op deze website over producten, prijzen en andere worden met de grootste zorg samengesteld. Eventuele vergissingen kunnen niet worden uitgesloten. De aanbieder staat op geen enkel ogenblik garant voor de juistheid van de informatie op de website en kan bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden en voor de eventuele gevolgen die daaruit voortvloeien.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

Alles op deze website is de intellectuele eigendom van de aanbieder. Het is verboden om een onderdeel of het geheel van deze website te reproduceren of te kopiëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de aanbieder.

Een uitdrukkelijke uitzondering wordt gemaakt voor journalisten: alle foto's mogen door hen gebruikt worden om hun artikels mee te illustreren, ook als deze geen verband houden met Blériot. Journalisten moeten bij elke foto wel de vermelding "© Blériot Jewelry" plaatsten

Artikel 10: Jurisdictie

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.